+31 (0)229 213540   retseemnevah.[antispam].@wsvhoorn.nl

 

VEILIG SPORTKLIMAAT

 
 

Watersportvereniging Hoorn wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom heeft WSV Hoorn een beleidsplan veilig sportklimaat opgesteld. Ook zijn om gangsregels voor een veilig sportklimaat opgesteld en gedragsregels voor de (vrijwillige) medewerkers.waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

 

Doelstelling

Binnen de WSV Hoorn heerst een sociaal veilig (water)sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden worden gerespecteerd. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen, heerst er bij de WSV Hoorn een klimaat waar hier openlijk over gesproken kan worden met de leden en het bestuur.

Vrijwilligers geven het goede voorbeeld

 

De gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers, begeleiders, helpende ouders.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.
 • Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 • De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 

Intentieverklaring

Daarom heeft het bestuur op 2 mei 2019 de intentieverklaring  getekend om te zorgen voor een veilig klimaat binnen onze watersportvereniging door Seksuele Intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.

 

Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe gaan we met elkaar om

Hieronder vindt u regels zoals we met elkaar omgaan binnen de vereniging.

 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.

 • Iedereen telt mee binnen de watersportvereniging Hoorn.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
 • Ik behandel tijdens wedstrijden mijn tegenstanders met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstanders.
 • Ik behandel de officials/bestuursleden/wedstrijdcomité en trainers met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden.
 • Ik kom niet in een kleedkamer die bedoeld is voor het andere geslacht. Voor ouders die hun kind helpen met omkleden geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedruimte het kind moet worden omgekleed.
 • Ik meld ongewenst gedrag bij vertrouwenscontactpersoon en/of bestuursleden.

Grensoverschreidend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld

 

Vertrouwenspersoon

Om een veilig sportklimaat te behouden wordt een vertrouwens-contactpersoon (VCP) aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is ons wakend oog en heeft een verwijzende rol. Als de gebeurtenis van zodanige aard is dat er een onderzoek nagedaan moet worden of dat opvang nodig zal de VCP doorverwijzen naar vertrouwenspersoon.

 

We zijn nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging, tot die tijd kunt u contact opnemen met:

Naam: Gwen Dudok van Heel

Mail: newg.[antispam].@dudokconsulting.nl

Tel:  06-50206372

 

Gedragsregels

We voeren een actief aannamebeleid als het gaat om vrijwilligers. Alle instructeurs en begeleiders zijn in het bezit van een VOG. Elke 4 jaar wordt deze opnieuw aangevraagd. Verder werken de instructeurs en begeleiders conform de gedragsregels zoals die door de gezamenlijke Sportbonden en het NOC*NSF vastgesteld zijn. Jaarlijks voordat de zeillessen starten wordt het beleid Veilig Sportklimaat met de instructeurs gedeeld.

Omgangsregels

We hebben met elkaar omgangsregels afgesproken die zijn gedeeld met alle leden middels website en e-mail. Alle nieuwe leden/gebruikers van onze sportvereniging krijgen deze separaat toegestuurd.